Work with us

If you are interested in working with us, you can send your curriculum vitae in PDF format to our human resources department through this form.

To be considered, the attached file must include your name and surname in the file name, for example: Anna_Rodríguez.pdf.

Please fill in the following fields:

Attach your CV in PDF format

It can not be larger than 1 MB

Enter the verification text:De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i la seva normativa de desenvolupament, l'informem que l'enviament de les seves dades mitjançant el currículum vitae té com a únic objectiu la contractació de personal. Pel que fa a la utilització de les dades, Lingo Mon es compromet a respectar la seva confidencialitat, a no cedir-les a tercers i a utilizar-les exclusivament per a la finalitat abans descrita. La política de privacitat de l'empresa li assegura, en tot cas, que Lingo Mon serà la destinatària final i única d'aquestes dades, vosté podrà en qualsevol moment exercir el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes que estableix la legislació vigent, mitjançant carta indicant referència "LOPD", a la següent adreça: Lingo Mon, C/ Del Cid, 3, Local 1 i 2, 08720 Vilafranca del Penedès.

Accredited by:

Logo Cambridge Logo Siele Logo Generalitat de Catalunya Logo Universitat de Barcelona

Associated to:

Logo Unió Empresarial del Penedès

Follow us on:
You tube Instagram